top of page

Adatekezelési Tájékoztató

A MindFly Technologies Kft. működésével összefüggésben egyes személyek személyes adatainak kezelését végzi. A válalat tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályok, így különösen a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint az Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) által meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelö adatai:

MindFly Technologies Kft.
Széchenyi István tér 7
1051 Budapest
Telefon +43 676 6118802

 

A válalat adatkezelési tevékenysége az érintettek hozzájárulásán alapul, szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez szükséges, a válalat vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

HÍRLEVÉL


Aktuális és leendő ügyfeleink számára hírlevelet küldhetünk, amelyben tájékoztatjuk őket a gazdasági szereplőket érintő fontosabb jogi hírekről, jogszabályváltozásokról.


Az adatkezelés célja


Tájékoztatás a gazdasági szereplőket érintő jogszabályváltozásokról. A hírlevélküldés során a válalat szolgáltatásait nem proponálja, szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot nem közöl.


Az adatkezelés jogalapja


Az Ön hozzájárulása


Kezelt adatok


Adatkezelési tevékenységünk során az az ügyfelek (kapcsolattartók) emailcímét és nevét kezeljük.


Adattovábbítás


Nincs

SÜTIK


A válalat honlapján ún. „sütiket” alkalmaz, azaz érintettek számítógépén kis adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.


Az adatkezelés célja


A felhasználók munkameneteinek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések.


Az adatkezelés jogalapja


Az Ön hozzájárulása. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az “Elfogadás” gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Az alábbi linkeken olvashat tájékoztatást a sütibeállítások módosításáról:
Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban
Sütik engedélyezése és tiltása a Mozilla Firefox-ban
Sütik engedélyezése és tiltása az Internet Explorerben
Az előzmények és a sütik törlése a Safariból


Kezelt adatok


A tevékenység során használat időpontját, valamint az eszköz viselkedését, mint személyes adatokat kezeljük.


Adattovábbítás


Nincs

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Hozzáférés

elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:
a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
d) a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
e) személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és a ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
f) panasz benyújtásának jogáról,
g) arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adjuk meg. Válaszunkat elsősorban olyan formában küldjük, ahogy a tájékoztatás iránti kérés érkezett.

Helyesbítés

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll, azt megküldi számunkra, akkor adatait helyesbítjük.

 

Törlés

A kezelt személyes adatot töröljük, ha
a) kezelése jogellenes;
b) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen
d) az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
e) a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.
Korlátozás
Az alábbi esetekben kérheti az az adatkezelés korlátozását:
a) ha vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát (az adatok ellenőrzése idejére);
b) ha az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok törlését nem kéri;
c) ha az adatok kezelése nem szükséges, de Ön az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli;
d) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (annak megvizsgálásáig)
Az adatkezelés korlátozása esetén a válalat az adott személyes adatot (a tárolás kivételével) nem kezeli.

 

Tiltakozás

 

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha úgy ítéli meg, hogy adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használjuk fel vagy ilyen célból továbbítjuk másnak.
Tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és eredményéről írásban tájékoztatjuk.

 

Panasz

 

Amennyiben az általunk végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.


IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS


Kártérítés, sérelemdíj
Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az Ön személyiségi jogát értené, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Keressen minket
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel a feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.
A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósághoz fordulás
Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2021. február 23.

mindfly_logo_white.png
bottom of page